Opinie klientów

Po śmierci ojca rozpoczęła się walka o spadek, bo nie zostawił testamentu. Nie wiedziałam co robić, bo pozostawił długi, a rodzina chciała podziału majątku. Prawnicy z Kancelarii GLOBAL załatwili jednak za mnie wszystkie formalności. Długi szybko spłacili, a podział majątku odbył się odpowiednio u notariusza. Jestem bardzo wdzięczna, bo właściwie nie musiałam się o nic martwić. Wszystko zrobili za mnie prawnicy.
Beata K. Wrocław
NA CZYM POLEGA DZIEDZICZENIE USTAWOWE?

Dziedziczenie ustawowe polega na przejściu majątku zmarłego na spadkobierców  zgodnie z zasadmi wyrażonymi w  przepisach Kodeksu Cywilnego. Aktualizacja tej formy wejścia w prawa i obowiązki spadkodawcy następuje w sytuacji, gdy w chwili otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy nie pozostawił on po sobie sporządzonego testamentu. Ponadto dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy żadna z osób powołanych w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą. Ustawa ściśle określa nie tylko krąg  spadkobierców ustawowych, ale także kolejność powoływania do spadku osób z tego kręgu. Spadkobiercami ustawowymi mogą być osoby fizyczne, które łączyła ze spadkodawcą wskazana w ustawie więź rodzinna lub prawna oraz, w ostatniej kolejności, w braku  osób fizycznych uprawnionych do dziedziczenia ustawowego ? gmina lub Skarb Państwa.

Grupa pierwsza uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy to małżonek i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych, małżonek nie może jednak otrzymać mniej niż ? spadku. Przykładowo zatem, jeśli do grupy spadkobierców należy trójka dzieci i małżonek, wówczas małżonek, z mocy ustawy, otrzymuje ? część spadku, a reszta, tj. 3/4 części spadku zostaje podzelona między dzieci w częściach równych. Gdy dziecko spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada w częściach równych jego dzieciom, innymi słowy wnukom spadkodawcy. Taką samą zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Zasady podziału spadku pomiędzy dalszych zstępnych będą miały zastosowanie nie tylko w razie śmierci dziecka spadkodawcy przed otwarciem spadku, czyli chwilą śmierci spadkodawcy, ale także w tych wszystkich sytuacjach, w których jest ono traktowane tak, jakby nie dożyło chwili otwarcia spadku, czyli w sytuacji odrzucenia spadku, uznania za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia z wyłączeniem zstępnych zrzekającego się.

Do drugiej grupy spadkobierców należą małżonek, rodzice i rodzeństwo lub zstępni rodzeństwa  spadkodawcy. Udział spadkowy małżonka, kóry dziedziczy w zbiegu z rodzicami spadkodawcy wynosi połowę spadku. Natomiast udział spadkowy każdego z rodziców co do zasady stanowi 1/4 część całości spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada rodzicom w częściach równych. Należy zaś pamiętać, że w razie braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych cały spadek przypada małzonkowi spadkodawcy. Jeżeli którekolwiek z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeśli jedno z rodzeństwa nie dożyje otwarcia spadku, przypadający mu udział spadkowy, przypada jego zstępnym w częściach równych

Druga grupa spadkobierców ustawowych dochodzi do dziedziczenia tylko wówczas, gdy brak jest zstępnych spadkodawcy bądź też jego zstępni są traktowani tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku, np. odrzucili spadek.

W braku spadkobierców z dwóch pierwszych grup, powołanymi do dziedziczenia z mocy ustawy są dziadkowie spadkodawcy, dziedziczący w częściach równych. Jeżeli któreyś z dziadków spadkodawcy nie dożyło chwili otwarcia spadku przypadający mu udział spadkowy przypada jego zstępnym na zasadach ogólnych. W braku zstępnych tego dziadka, który nie dożył otwarcia spadku, udział który by mu przypadał przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Spadkobiercami w ostatniej kolejności są gmina i Skarb Państwa. W braku małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy, spadkobiercą ustawowym jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jednak miejsca ostatniego zamieszkania  spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić lub miał on m,iejsce zamieszkania za granicą, spadkobiercą ustawowym jest Skarb Państwa.