Opinie klientów

Mój mąż stracił rękę w wypadku samochodowym. Nie mógł wrócić do pracy, ani podjąć nowej. W jednej chwili życie zmieniło się nie do poznania. Sprawca wypadku nie chciał zapłacić odszkodowania. Byliśmy bezradni. Kancelaria GLOBAL bardzo nam pomogła. Odszkodowanie było na tyle wysokie, że pokryło wszystkie koszty leczenia, rehabilitacji, naprawy samochodu, a o brak pieniędzy nie musimy się już martwić. Dziękujemy!
Anna K. z Wrocławia
ILE WYNOSI PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY?

Wysokość podatku ustala się w zależności od wartości majątku uzyskanego w ramach spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa, czyli zaliczenia do grupy podatkowej, według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Do I grupy należą małżonek, zstępni ( dzieci, wnuki, itd. ) i wstępni ( rodzice, dziadkowie, itd. ), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.  Do II grupy są zaliczani zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, a także zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie pozostałych zstępnych. Innych nabywców zalicza się do III grupy podatkowej.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, wg określonych w ustawie od spadków i darowizn skal. Wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi:

- 9 637 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

- 7 276 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

- 4 902 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Skale obliczania wysokości podatku od spadków i darowizn są następujące:

A) dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

Jeżeli nadwyżka nie przekracza kwoty 10 278 zł, wysokość podatku wynosi 3% od kwoty nadwyżki. Jeśli nadwyżka obejmuje kwoty w przedziale od 10 278 zł do 20 556 zł wówczas podatek wynosi 308 zł 30gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. Natomiast w kwocie nadwyżki ponad  20 556 zł wysokość podatku wynosi 822 zł 20gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

B) dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

Przedziały kwot nadwyżek są analogiczne jak dla grupy I, zmieniają się natomiast wysokości kwotowych oraz procentowych stawek podatkowych. W przedziale do 10 278 zł ? 7% kwoty nadwyżki; w przedziale ponad 10 278 zł do 20 556 zł ? 719 zł 50gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł; w przedziale ponad 20 556 zł ? 1 644 zł 50gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

C) dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

Przedziały kwot nadwyżek są analogiczne jak dla grupy I i II, zmieniają się natomiast wysokości kwotowych oraz procentowych stawek podatkowych. W przedziale do 10 278 zł ? 12% kwoty nadwyżki; w przedziale ponad 10 278 zł do 20 556 zł ? 1 233 zł 40gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł; w przedziale ponad 20 556 zł ? 2 877 zł 90gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Przykładowo dla I grupy podatkowej:

Wartość nabytego spadku, po odliczeniu wszystkich długów i ciężarów spadkowych wynosi 20 000 zł. Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku wynosi: 20 000 zł -  9 637 zł ( kwota wolna od  podatku właściwa dla grupy I ) = 10 363 zł. Podatek od spadku i darowizny należy zatem obliczyć od kwoty 10 363 zł. W związku z tym, że nadwyżka przekracza kwotę 10 278 zł wysokość podatku należy obliczyć wg stawek właściwych dla drugiej skali określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.W niniejszym przykładzie wysokość podatku od spadku wynosi zatem:

308 zł 30gr + 5% x 10 363 zł = 308,30 zł + 518,15 zł = 826,45 zł