Opinie klientów

Po śmierci brata okazało się, że miał sporo długów. Śmierć była nagła. Nie zostawił testamentu. Ani ja, ani rodzice nie dawaliśmy sobie z tym rady. Znajomy polecił mi Kancelarię GLOBAL, która załatwiła wszystkie formalności za mnie i moich rodziców. Długi zostały spłacone, a resztę majątku podzielono między nas. Wszystko szybko i sprawnie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc.
Paweł P. z Wrocławia








ILE WYNOSI PODATEK OD SPADKU I DAROWIZNY?

Wysokość podatku ustala się w zależności od wartości majątku uzyskanego w ramach spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa, czyli zaliczenia do grupy podatkowej, według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Do I grupy należą małżonek, zstępni ( dzieci, wnuki, itd. ) i wstępni ( rodzice, dziadkowie, itd. ), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.  Do II grupy są zaliczani zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, a także zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie pozostałych zstępnych. Innych nabywców zalicza się do III grupy podatkowej.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, wg określonych w ustawie od spadków i darowizn skal. Wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi:

- 9 637 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

- 7 276 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

- 4 902 zł ? jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Skale obliczania wysokości podatku od spadków i darowizn są następujące:

A) dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

Jeżeli nadwyżka nie przekracza kwoty 10 278 zł, wysokość podatku wynosi 3% od kwoty nadwyżki. Jeśli nadwyżka obejmuje kwoty w przedziale od 10 278 zł do 20 556 zł wówczas podatek wynosi 308 zł 30gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. Natomiast w kwocie nadwyżki ponad  20 556 zł wysokość podatku wynosi 822 zł 20gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

B) dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

Przedziały kwot nadwyżek są analogiczne jak dla grupy I, zmieniają się natomiast wysokości kwotowych oraz procentowych stawek podatkowych. W przedziale do 10 278 zł ? 7% kwoty nadwyżki; w przedziale ponad 10 278 zł do 20 556 zł ? 719 zł 50gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł; w przedziale ponad 20 556 zł ? 1 644 zł 50gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

C) dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

Przedziały kwot nadwyżek są analogiczne jak dla grupy I i II, zmieniają się natomiast wysokości kwotowych oraz procentowych stawek podatkowych. W przedziale do 10 278 zł ? 12% kwoty nadwyżki; w przedziale ponad 10 278 zł do 20 556 zł ? 1 233 zł 40gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł; w przedziale ponad 20 556 zł ? 2 877 zł 90gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Przykładowo dla I grupy podatkowej:

Wartość nabytego spadku, po odliczeniu wszystkich długów i ciężarów spadkowych wynosi 20 000 zł. Nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku wynosi: 20 000 zł -  9 637 zł ( kwota wolna od  podatku właściwa dla grupy I ) = 10 363 zł. Podatek od spadku i darowizny należy zatem obliczyć od kwoty 10 363 zł. W związku z tym, że nadwyżka przekracza kwotę 10 278 zł wysokość podatku należy obliczyć wg stawek właściwych dla drugiej skali określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.W niniejszym przykładzie wysokość podatku od spadku wynosi zatem:

308 zł 30gr + 5% x 10 363 zł = 308,30 zł + 518,15 zł = 826,45 zł